Om Politivedtekter

Kommunene må selv rydde fortauene!

 

Se medieomtalen nedenfor om dette temaet.

Les hva juridiske eksperter uttaler om gårdeieres plikter.

Betenkning om politivedtekter.

Om Svelvik kommune

Brudd på menneskerettighetene!

Til kamp mot myndighetene

 

 

Dette er et avisutklipp fra Drammens Tidende og Buskerud Blad i mars 1999.

Teksten er gjengitt nedenfor:

Kan være ulovlig

Juridiske eksperter mener at det ikke er i tråd med Norges lover å pålegge gårdeierne plikt til å rydde snø av fortauene, strø og utføre renhold. Jusprofessor Carl August Fleischer har trukket i tvil om vedtektene er lovlige. Dette fordi Stortinget har bestemt at et pålegg fra kommunen bare kan gis hvis det samsvarer med lokal sedvane.

Uviss sedvane

Sedvane foreligger dersom praksis i området har tilstrekkelig alder, omfang, regelmessighet, og hvis det er en alminnelig oppfatning at det eksisterer en plikt blant gård- og grunneiere. I Drammen har verken politi eller kommune i realiteten håndhevet vedtektene, og det er derfor et spørsmål om kommunen kan påberope seg en sedvane på dette området.

Fungerende justisminister Dagfinn Høybråten har i Stortinget påpekt at det må være opp til domstolene å avgjøre lovligheten av politivedtektene. Statsråden bekrefter imidlertid at det er krav om slik sedvane, men henviser til retten å avgjøre om sedvane foreligger i hvert enkelt tilfelle.

 

Til toppen av siden

 

 

Politiloven av 04.08.1995 erstatter loven av 1866

På bakgrunn av lovverket før denne loven kom skrev jeg nedenstående betenkning om politivedtekter, og essensen i denne burde politikere og kommuner merke seg også i dag. Vedtektene bør endres!

 

Betenkning om politivedtekter

Av Per-Gunnar Thoresen

 

Hver vinter vekker dårlig snørydding og manglende strøing av fortauer debatt om ansvarsforhold. De fleste kommuners politivedtekter gir gjennom påbud eiere av hus eller grunn som grenser til offentlig sted plikt til å utføre snørydding, strøing, renhold og vedlikehold av vannavløp i fortau etc. Slike påbud har vært lite etterlevet av oppsitterne.

 

Kommunene har ofte oppfordret til etterlevelse av påbudene og truet med bøtelegging, men bøter har så langt meget sjelden vært utskrevet. I hovedstaden og enkelte andre byer har oppsittere i begrensede områder gitt etter for påleggene og gått sammen om rimelig gode fellesskapsløsninger. Men det store flertall finner påbudene urimelige, og mener at tjenestene må være en kommunal oppgave. For å oppnå bedre og sikrere fremkommelighet på fortauene er det nødvendig å se nærmere på ansvarsforholdet.

 

Se norsk lov av 26. Mai 1866, nr. 1 om politivedtekter:

 

§ 1 sier: Kommunens politikere skal ha til oppgave å fastsette vedtekter som hører under ordens- og sedelighetspolitiet.

§ 2 sier: Gjennom vedtekter gitt av kommunen skal det også være adgang til å bestemme at nærmere angitte næringsdrivende skal betale en avgift til kommunekassa.

Følgende virksomheter er nevnt:

Utlånsvirksomhet, pantevirksomhet, offentlig dans, maskerade, sangerhus, karusell, skytebane og ringkasting eller lign. Likeledes gjelder dette de som får anvist plass på offentlig sted for utøvelse av erhverv.

 

Det er grunn til å tolke loven dithen at alle former for næringsvirksomhet skal være omfattet av loven. Likeledes at også organisert virksomhet av andre slag som medfører trafikk på eller over offentlig sted skal være omfattet av loven.

 

Med unntak for virksomheter som får anvist plass på offentlig sted for utøvelse av erhverv, er det ingen som i dag ilegges avgifter slik loven gir adgang til. Isteden ilegger kommunene eiere av hus eller grunn som grenser til offentlig sted pålegg om utførelse av tjenester vederlagsfritt for det offentlige.

 

Loven gir ikke kommunene adgang til å ilegge eiere av hus eller grunn som utnyttes til boligformål avgift til kommunekassa. Når lovgiver fant særlig grunn til å regulere spørsmål knyttet til kostnader vedrørende bruk og vedlikehold av offentlig areale ved anvisning av en konkret løsning der kommunen gis adgang til å kreve avgift av en nærmere angitt gruppe brukere, så må dette være grunngitt i at denne siden ved politivedtektene ble ansett å ha langt alvorligere konsekvenser i forhold til borgerne enn politivedtektenes innhold forøvrig. Dagens vedtekters pålegg om plikt til å rydde snø, strø, sørge for renhold, sørge for vedlikehold av vannavløp, samt erstattningsplikten som følger av påbudet om å strø, er imidlertid et enda sterkere inngrep overfor borgerne enn avgiftsileggelse, og må anses å være uten dekning i lovens utforming.

 

Det synes derfor avgjort ikke å være dekning for å pålegge eiere av hus eller grunn som utnyttes til boligformål de ovenfor nevnte tjenester, og vedtektenes pålegg om dette anser jeg å være klart lovstridig.

 

Lovgiver fristiller kommunene med hensyn til å ilegge avgift av den ovenfor i loven angitte gruppe borgere. Dette kan være uttrykk for at grunnlaget for ileggelse av avgift ansees å være svakt eller omstridt, og derved ikke tilstrekkelig til for lovgiver å pålegge kommunene å innkreve avgift. Det kan også ses på som et ønske fra lovgiver om å gi åpning for kommuner som til tross for et eventuelt berettiget krav på avgift, vil la være å belaste næringsdrivende for slik avgift.

 

Denne gjenomgang av norsk lov om politivedtekter taler klart for å plassere hele ansvaret for omstridte ovenfornevnte tjenester på det offentlige. Dertil kommer at det offentlige også klart er den som mest rasjonelt og med lavest kostnader kan utføre tjenestene, enten det er med egne mannskaper eller gjennom anbud til private. Hele samfunnet får glede av de tjenester som her utføres, og gjennom den øvrige skatteinnkreving er borgerne med på finansieringen av tjenestene med sosial profil.

 

Svelvik kommune

 

Svelvik kommune utfører en eksemplarisk jobb med snørydding av fortauer, strør og utfører renhold. Det går ikke lange tiden fra et snøfall til fortauene igjen er ryddet. En del oppsittere langs fortauet gjør også en prisverdig innsats, spesielt med rengjøring om våren.

La det være sagt til oppsittere og gårdeiere: De som har eiendom som grenser til fortau må gjerne fortsatt holde det pent ut for sin eiendom til glede for alle som ferdes der, inklusive måking av snø, hvis de har slik virketrang. Vi som går der legger merke til det, og vi setter pris på slik innsats. Vel og merke, dette er frivillig.

 

Et krav må fortsatt gjelde:

Oppsittere som eier bygning beliggende inn til fortau eller offentlig sted bør sørge for, ved hjelp av snøfangere på taket, å unngå at snø og is fra taket kan rase ned på fortauet eller annen offentlig plass. Likeledes bør gårdeier fjerne is fra renner og nedløp slik at is ikke kan falle ned på offentlig sted. Ved slik fare for ras fra tak og renner m.m. plikter gårdeier å sette opp avvisere inntil faren er avverget. Dersom det offentlige en gang i tiden har ekspropriert grunn og anlagt vei eller fortau så nært inn mot bygning at snø og is kan falle ned på vei/fortau skal huseier ikke ha noe ansvar for den skade eller ulempe dette måtte føre til. Det er i så fall det offentliges ansvar å bekoste og å gjennomføre de sikringstiltak som er nødvendige.

 

Her et bilde fra Storgaten i Svelvik i 1911 som viser at eiendommene langs gaten hadde et hageareal og gjerder mot gaten.

 

Er bygningen oppført etter at vei og fortau var anlagt kan det offentlige med rette kreve at gårdeier iverksetter tiltak som hindrer snø og is fra å falle ned på offentlig sted.


Brudd på menneskerettighetene!

 

At et flertall av en befolkning påtvinger et mindretall å gjøre vederlagsfri tjeneste for samfunnet bryter med menneskerettighetene. Menneskerettighetene går foran beslutninger i motstrid fra offentlig myndighet selv om beslutningene er fattet på demokratisk grunnlag. Så er du i en situasjon der du med tvangsmidler påtvinges å gjøre tjeneste for det offentlig, og har styrke og eller kan få juridisk og økonomisk hjelp til å føre saken din, så stå imot. Ank alle avgjørelser til høyere instans. Finner ikke saken sin løsning med tilkjenning av saksomkostninger her i landet bør saken bringes inn for menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Det er uforenlig for en rettstat å bryte menneskerettene på en så alvorlig måte. Endrer ikke myndighetene sin praksis er det ikke en rettsstat, men et diktatur. Den norske regjering og Stortinget vil måtte bøye seg for en avgjørelse fra domstolen i Strasbourg.

 

Det er nå snart 20 år siden jeg satte fokus på dette tema. Svelvik kommune har revidert politivedtektene flere ganger siden den gang, uten å endre på kravet om at oppsittere med eiendom som grenser til fortau skal rydde dette for snø, strø fortauet når det er glatt, og feie og holde fortauet rent. Det kan ikke være annet enn feighet som er grunnen. Antakelig får kommunene tilsendt maler til hvordan politivedtektene kan utformes fra sentralt hold, og så vil de ikke gjøre endringer da det kan bli mislikt av kommuner som håndhever vedtektene og utnytter oppsitterne. De tør ikke vedta rettferdige politivedtekter. Det er skammelig!

 

 

 

Til hovedsiden min hvor du kan lese om:

Eksklusive bokhyller
Ved i sekk utstyr
At fosteret har luft i lungene og holder pusten i mors mage
Vingemaster til seilbåter
Tredimensjonal tegning
Kosmologi
Patentbeskyttelse
M.m.


Til toppen av siden

Yahoo! Norge  Avansert

Design i 3d, kan jeg tegne noe for deg? Vingemast, se mine løsninger. Hyllevinkel, hylleknekt, sterke enkle og pene. Minitraktor, minigraver, en morsom og nyttig hobby.